نگاهی به انواع سازه های بادشونده در فضا

در آغاز عصر فضا تنها بالون های اكو ۱ و ۲ در سال های (۱۹۶۴ _ ۱۹۶۰) در ردیف سازه های بادشونده قرار داشتند پس از آن تاكنون سازه های باد شونده یا در مرحله ذهنی باقی ماندند و یا به عنوان اهداف تمرینی موشك ها مورد استفاده قرار گرفتند.