بیماریهای کمپلکس تنفسی در ماکیان

عفونت های تنفسی در طیور و بوقلمون در سراسر جهان وجود دارد این بیماری خصوصاً درماههای زمستان در نواحی معتدل بیشتر دیده می شود

عفونت های تنفسی در طیور و بوقلمون در سراسر جهان وجود دارد این بیماری خصوصاً درماههای زمستان در نواحی معتدل بیشتر دیده می شود . شماری از ویروس ها ( ویروس برونشیت عفونی، پنومو ویروس طیور ، ویروس نیوکاسل لنتوژنیک ، سویه های واکسنی و فیلد) وباکتریها ( ارنتیو باکتریوم راینو تر اکئاله ، اشر شیاکلی ) ممکن است در آن دخیل باشند. گرد وغبار ، گاز آمو نیوم و سایر گازها و عوامل دیگر مربوط به تهویه نامنا سب ممکن است نقش عوامل مستعد کننده را داشته باشند . به طور مثال واگیری آن ۲۰-۱۰ % و تلفات۱۰- ۵ % می باشد . اگر آلودگی بالا باشد تلفات به بیش از ۱۰ درصد می رسد .

فرشاد اکبرنژاد