تاریخچه انار تهران

‌ به فتح اول کلمه‌ای است پارسی نام درختچه‌ای است (به فرانسه ‌) Grenadier از تیره موردی‌ها که گاهی آن را تیره‌ای مستقل به شمار آرند و به نام انارها نامند.