محبوب همگان

گیاه سیب (Malus domestica) از اعضای زیرخانواده پوموییده و تیره گل سرخ است.