آیا انسان تنهاست؟

آیا موجودات فضایی وجود دارند؟ آیا امکان دارد همین حالا که شما سرگرم خواندن این کلمات هستید، موجودات اندیشمندی در سیاره‌هایی دوردست که حتی از وجود آنها نیز آگاه نیستیم به ما خیره‌شده باشند؟ آیا میلیاردها تمدن ناشناخته در گوشه و کنار این جهان وسیع و پهناور، پراکنده‌اند؟