شـــــــــــــــــــــاتل اتوبــــــــوس های فضـــــــــایی

داستان ساخت شاتل ها از اواخر دهه ۱۹۶۰ (۱۳۴۰) آغاز شد.