الگوریتم دانش فضایی

تسخیر فضا ریشه در آرزوها، تصورات، تلاش و ابتکار انسان های فراوانی دارد. خیالپردازی درباره ی فضانوردی و سفر به سیارات دیگر، همواره برای همه ی انسان ها از کودکان تا بزرگسالان، شگفت ا نگیز بوده است.