سنجش از دور راداری

استفاده از سنجش از دور راداری در پوشش گیاهی

در طی چند دهه اخیر بدلیل هزینه پائین و گستردگی وسیع تصاویر ماهواره ای و به روز بودن ، استفاده از سنجش از دور (RS)در علوم مختلف از قبیل زمین شناسی ، پوشش گیاهی ، معدن ، اقیانوس شناسی ، هواشناسی ، نظامی و غیره نسبت به روشهای پیمایشی زمین مورد اقبال ارگانهای مرتبط با علوم ذکر شده گردیده است .

سهراب قلی پور