موشک دوربرد هوا به هوای AIM-۴۷ Falcon

موشک GAR-۹ / AIM-۴۷ نمونهء دوربرد شدهء موشک قدیمی هوا به هوای AIM-۴ Falcon می‏باشد.