موشک کروز Storm Shadow

استورم شدو، موشک کروزی است هواپرتاب، ساخت مشترک کشورهای انگلیس و فرانسه که به وسیلهء کنسرسیوم MBDA ساخته شده است و در اختیار کشورهای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اخیرن امارات قرار گرفته است.