میگ-۳۱

بهترین وسیله برای مقابله با هرگونه تهدید هوایی را می توان هواپیماهای رهگیر و شکاری دانست.