جنگنده FC-۱۲۱

این جنگنده دارای یک جایگاه حمل سلاح در زیر بدنه و چهار جایگاه در زیر بالها و دو جایگاه در نوک بال ها (مجموعا هفت جایگاه) می باشد که می تواند انواع مختلفی از توپ ها و موشک های هوا به هوای (SD-۱۰, AIM-۹P, PL-۶ و PL-۹) و بمب های هدایت شونده لیزری را حمل کند.