برخی از اصطلاحات مهندسی هوافضا

اتاقک ناقوسی شکل که در ان سوخت و ماده اکسید کننده مخلوط می شوند و اتش میگیرند و نیروی پیشران تولید می کنند

▪ اتاقک احتراق: combustion chamber

اتاقک ناقوسی شکل که در ان سوخت و ماده اکسید کننده مخلوط می‌شوند و اتش میگیرند و نیروی پیشران تولید می کنند.

▪ اتاقک گرما: heat chamber

محفظه ای مسدود که در ان انسان یا ابزاری را برای ازمایش توان مقاومت در برابر گرما در معزض گرما قرار می دهند.

▪ ارتفاع سنج: altimeter

وسیله ایست که فشار جو و در نتیجه ارتفاع را از خط مبنای سطح دریا اندازه می گیرد.

▪ ارگ سنج:ergometer

وسیله ای مانند دوچرخه ثابت که برای ازمایش توان فیزیکی بدن به کار می رود.

▪ ازوسا:azusa

سیستمی است دقیق که داده های دقیق از مکان موشک را در هر لحظه از پرواز ان جمع اوری می کند

▪ انصراف: abort

حذف یا از بین بردن یک مأموریت . در این کار پیامی رادیویی با گیرنده موشک فرستاده می شود تا ۱-جریان سوخت به موتور ها را قطع کند ۲-خرج انفجاری موشک را برایاز بین بردن ان منفجر کند.

▪ ایروبالستیک: airoballistics

شاخه است از ایرودینامیک و بالستیک که در مورد حرکت پرتابه هایی هدفگیری شده بحث می کند که مسیر پرواز ان از روی اصول ایرودینامیک و بالستیک تعیین می شود .

▪ ایرودینامیک: airodynamics

بخشی از دینامیک که در باره حرکت هوا و دیگر شاره های گازی یا نیروهای اعمال شده بر احستم متحرک در این شاره ها بحث می کند .

▪ بالستیک: ballstics

علمی که در باره حرکت ،رفتار و مسیر پرتابه ها بحث می کند.

▪ برخورد: lmpact

نقطه دقیق،یا لحظه ای در زمان،که در ان سفینه بر سطحی چون سیاره یا قمری فرود می اید.

▪ بی وزنی : weightlessness

شرایطی که در انن بدن انسان یا سایر اجسام دیگر تحت تأثیر نیروی ثقل نیست.

▪ پرواز دور قمری: circumlunar flight

پروازی که از سطح زمین اغاز شود و هدف ان گردش در مداری به دور قمر سیاره ای باشد.

▪ پهلو گیری: docking

فرایندی که در ان دو سفینه ،هنگامی که در مدارهای خود گردش میکنند، پس از ملاقات به هم پیوند میخورند.

▪ پیشران: propllant

به کل ماده سوختنی و اکسید کننده که نیروی پیشران تولید می کنند گفته می شود.

▪ پیشرانه: thrust

حاصلضرب میزان تولید جرو گازی (در موتور موشک)و سرعت خروج ان از دهانه تخلیه (نسبت به موشک)

▪ injection تزریق:

فرایند قرار دادن یک ماهواره مصنوعی یا یک سفینه در مدار،به زمان انجام جنین فرایندی نیز گفته می شود .

▪ تقلید گر حرکت : motion simulator

هر وسیله ،ماشین یا دستگاهی که فضانورد را برای اموزش ،در شرایط مختلف حرکتی ،گردش،چرخش ، تعلیق ...قرار می دهد .

▪ جوشش:

حبابی شدن مایعات بدن در محیطی که فشار ان کم(پایینتر از ۴۷میلیمتر جیوه) است .

▪ جت:jet

هر جریان گازی یا مایع که تحت فشار و با سرعت زیاد از یک دهانه خروجی تخلیه شود.

▪ چرخش:

حرکت موشک ،سفینه یا هر وسیله فضایی دیگر به دور محوری که همزمان عمود بر محور طولی ان است و نسبت به زمین افقی.(چرخش عمودی و عرضی)

▪ چرخش افقی:

چرخش افقی سفینه دور محور قائمی ان

▪ حد مجاز شتاب:

بیشترین مقدار نیروی گرانی که انسان می تواند در مأموریت فضایی متحمل شود .

▪ خوشه:

دو یا چند موتور موشک که با هم به عنوان یک موتورواحد به طور همزمان کار کنند.

▪ دوز:

مقدار کل تابش که بدن انسان در معرض تابش جذب می کند .

▪ دینامیک:

شاخه ای از مکانیک که در باره حرکت اجسام و نیروهای عمل کننده بر انها در حین حرکت یا به هنگام تغییر حرکت انها ،بحث می کند .

▪ زمین کاو :

در اصطلاح فضایی ، به سفینه ای گفته می شود که برای کاوش فضای اطراف زمین ، بالاتر از ۶۰۰۰کیلومتری سطح دریا ، طراحی شده است . موشکهای هوا شناسی پایینتر از این محدوده پرواز می کنند.

▪ ژیروسکوپ:

وسیله ایست حاوی یک چرخ طیار که با سرعت بسیار زیا می چرخد و چنان مستقر شده است که محور چرخش ان می تواند در هر راستایی از فضا قرار گیرد . بنابراین ،هنگامی که گشتاور چرخش زیاد می شود ؛در برابر تغییر جهت براحتی مقاومت می کند و راستای اولیه چرخش خود را حفظ می کند .

▪ سازگاری :

در پزشکی هوا فضایی به تطبیق عملی بدن با تغیرات محیطی گفته می شود .

▪ سپر گرما :

پوشش روی سفینه ها برای مقاومت در برابر گرمای بسیار زیاد ناشی از اصطکاک با جو ، به هنگام ورود سفینه به جو زمین.

▪ سپر های فرسایش :

پوشش بخشهایی از سفینه (یا دماغه مخروطی پرتابه) که به هنگام بازگشت از فضا ،در وهله اول به جو نفوزمی کند ،این پوشش از موادی ساخته شده است که به موازات داغ شدن سپر حرارتی ، تبخیر می شوند و گرمای بسیار زیاد بدنه سفینه را کاهش می دهند .

▪ سرعت گریز :

حداقل سرعت لازم برای گریز دایمی از یک میدان گرانشی. سرعت گریز از گرانش زمین ۱۱۲۰۰متر در ثانیه است.

▪ سفینه فضایی:

فضاپیما،عمومـآ سرنشین دار

▪ سوخت برودتی :

سوخت موشک که در دماهای بسیار پایین نگه داشته می شود . سوخت برودتی میتواند تنها سوخت یا مخلوط سوخت-اکسید کننده باشد .

▪ سوخت شیمیایی :

سوختی که برای احتراق به ماده اکسید کننده نیاز دارد.

‌▪ سیستم حیاتپای:

سیستمی که محیط مصنوعی منایب برای فضانورد فراهم می کند و مقدار اکسیژن،فشار، دما ،بو ،دی اکسید کربن و رطوبط را برای زیست مناسب کنترل می کند .

▪ سیستم زیست محیطی بسته:

چرخه ای که در ان دی اکسید کربن ،ادرار و مواد دفع شده دیگر به طور شیمیایی یا از طریق فتوسنتز به اکسیژن ،اب اشامیدنی و غذاهای خوردنی تبدیل می شود .

▪ سیستم کنترل وضعیت:

سیستم کنترل هر وسیله متحرک در جو رقیق یا فضا،که از نیروی عمل و عکسالعمل استفاده می کند.

▪ فرود ارام:

فرود بر روی ماه یا جسم اسمانی دیگر ،در چنان سرعت پایینی که برخورد با سطح فرود سبب خرابی یا ضربه های شدید در وسیله فرود اینده نشود.

▪ فضا ضعفی:

خستگی و سستی فضانوردان در نتیجه پرواز دراز مدت در فضا

▪ کاوشگر:

هر وسیله ای که برای کسب اطلاعات و به دست اوردن داده های کمی به یک محیط فرستاده می شود .سفینه های فضایی که برای چنین منظوری به فضا فرستاده می شوند یا در سیاره ای فرود می ایند ،نوعی سفینه کاوشگر هستند.

▪ کاوشگرهای ژرفای فضا:

سفینه هایی که برای کاوش فضاهای دور مورداستفاده قرار می گیرند.

▪ کپسول:

به محفظه ای تخم مرغی شکل که فضا نوردان ، وسایل حیاتی و ابزارهای اندازه گیری در ان قرار می گیرد.

▪ کمر بند تابشی وان الن:

دو کمر بند از زرات بار دار انرژی که در میدان مغناطیسی زمین به شکل مناطقی چنبره وار گرفتار شده اند. این کمربند ها به نام کاشف انها وان الن نام گرفته اند.

▪ کنسول: تابلو تجهیزات ،فرامین، ابزار های داده پرداز ...در مرکز کنترل زمینی که از طریق انها ،اطلاعات لازم در باره وضعیت موشک یا سفینه معلوم می شودو هم ازان طریق فرمانهای لازم به موشک یا سفینه داده می شود.

zekerya.m.kerymi

http://kurdspace.blogfa.com