لغات تخصصی هلیکوپتر و اتوجایرو

وقتی یک هلیکوپتر یا اتو‌جایرو در حال حرکت به جلو باشد بعضی از پره ها هم جهت با مسیرو بعضی خلاف جهت مسیر پرواز ، حرکت می‌کنندکه آن پره ای که در جهت مسیر پرواز حرکت می‌کند را پره پیشرو می‌گویند.