لغات تخصصی هلیکوپتر و اتوجایرو

وقتی یک هلیکوپتر یا اتو جایرو در حال حرکت به جلو باشد بعضی از پره ها هم جهت با مسیرو بعضی خلاف جهت مسیر پرواز , حرکت می کنندکه آن پره ای که در جهت مسیر پرواز حرکت می کند را پره پیشرو می گویند

● Advancing Blade

وقتی یک هلیکوپتر یا اتو‌جایرو در حال حرکت به جلو باشد بعضی از پره ها هم جهت با مسیرو بعضی خلاف جهت مسیر پرواز ، حرکت می‌کنندکه آن پره ای که در جهت مسیر پرواز حرکت می‌کند را پره پیشرو می‌گویند.

● Aerodynamics

دینامیک سیالات علمی است که حرکت سیالات را مورد مطالعه قرار می‌دهد و به دو قسمت هیدرودینامیک و آیرو دینامیک تقسیم می‌شود .

هیدرودینامیک‌ که حرکت سیالات تراکم ناپذیر( مثلأ مایعات ) و آیرودینامیک که حرکت سیالات تراکم پذیر هوا را مورد بررسی قرار می‌دهد .

از ابتدای قرن حاضر آیرودینامیک این امکان را به صنعت داد که منجر به پدید آمدن وسایل پرنده شد .

● Airfoil

شکل دوکواری است که از اشکال مورد پسند آیرودینامیک است مانند مقطع بال هواپیما که اگر در جریان هوا قرار داده شود نیروی برا و متناسب با آن پسا تولید می‌کند اما مزیت آن نسبت به شکلهای دیگر این است که نیروی برای زیادی نسبت به پسا ایجاد می‌کند .

● Autogyro

وسیله پرنده ای است که همانند هواپیما ، موتورِ پیشرانه داشته اما نیروی برا یا بالا برنده را از چرخش پره هایی که در بالای آن به طور تقریبأ افقی می‌چرخند ( همانند هلیکوپتر ) تأمین می‌کند .

● Autorotation

وقتی هوا از روی پره های یک اتو جایرو حرکت می‌کند باعث چرخش پره ها می‌شود و چون پره ها از موتور نیرو نمی‌گیرد این چرخش را چرخش خودکار می‌گویند در هلیکوپترها مخصوصأ هلیکوپترهای مدل نیز هنگام از کار افتادن موتور از این حالت برای جلوگیری از سانحه و یا کم کردن خسارت استفاده می‌شود .

● Blade Loading

بارپره روتور ؛ عبارت است از نسبت وزن اتو جایرو یا هلیکوپتر به مجموع مساحت پره های موتور . ( در رابطه بار پره روتور مساحت دیسک پره ملاک نیست بلکه بایستی مساحت یک پره از نمای بالا ضربدر تعداد پره در رابطه قرار داده شود ) .

● Balance

بالانس یعنی بر قرار کردن تعادل. در وسایل پرنده دو نوع بالانس مطرح است.

۱) بالانس وزنی (استاتیکی)

۲) بالانس آیرودینامیکی(دینامیکی)

در اتو جایروها بالانس پره ها برای جلوگیری از ارتعاش مهم است و بایستی مرکز ثقل مجموع پرها دقیقأ با نقطه وسط دیسک چرخش منطبق باشد .

● Bank

قسمتی از پرواز که یک وسیله پرنده به یک طرف می‌چرخد و گردش انجام می‌دهد .

● Ceiling

ارتفاع یا سقف پرواز یک وسیله پرنده است که به دلایلی از جمله کم شدن فشار هوا و محدودیتها ی موتور نمی‌توان ازآن ارتفاع بالاتر رفت.

● Center of Gravity

مرکز ثقل یک جسم است و برایند نیروهای جاذبه به تک تک مولکولهای آن جسم در آن نقطه اعمال می‌شود. تعیین CG در یک وسیله پرنده یکی از الزامات بالانس وزنی می‌باشد.

● Centrifugal Force

نیروی گریز از مرکز؛ هنگام چرخش پره ها نیروی گریز از مرکز به پره ها وارد می‌شود که همگی به نگهدارنده پره ها انتقال داده می‌شود و نگهدارنده و لولاها بایستی این مقاومت را داشته باشند که پره را نگهدارند و از رها شدن پره جلوگیری کنند .

● Chord

وترایرفویل پره یا خطی که لبه حمله ایرفویل را به لبه فرارآن متصل می‌کند .

● Chord wise Balance

بالانس پره در جهت وتر ایرفویل آن

● Compressibility

هنگامی که سرعت نوک پره به سرعت صوت نزدیک می‌شود نیرویی بر آن اعمال می‌شود که ناشی ازتراکم پذیری هوا در سرعتهای نزدیک صوت است .

● Coning

وقتی پره ها در حال ایجاد برا هستند تمایل دارند به سمت بالا خم شوند و زاویه بگیرند ، این حالت را Coning گویند .

● Cruise Speed

سرعتی است که در آن مصرف سوخت نسبت به مسافت و زمان پرواز اقتصادی است و معمولأ در این حالت قدرت موتور در محدوده مینیمم منحنی توان کل است .

● Rotor Disc

دایره ای است که نوک پره ها برآن منطبقند .

● Disc Loading

عبارت است از نسبت وزن اتوجایرو به مساحت دیسک ملخ . هرچه Disk loadingبیشتر شود شیب سرش بیشتر می‌شود

● Dissymmetry of Lift

نیروی برای نامتقارن ؛ چون ملخ پیشرو نیروی برای بیشتری نسبت به در حال عقب نشینی ،تولید می‌کند.

● Dynamic Roll Over

ایجاد رول بر روی زمین به علت عدم فلپینگ پره . پره ها بایستی بتوانند حول محور لولای خود تا زوایای محدوده آزادانه حرکت کنند و این حالت به هنگام پروازکمک می‌کندکه ممان غلطشی دیسک ملخ به بدنه منتقل نشود.

● Downwind

حرکت هم‌جهت باد ؛ که در نزدیکی زمین می‌تواند خطرناک باشد.

● Endurance

ماکزیمم زمانی که با یک تانک سوخت پر می‌توان پرواز کرد.

● Flapping

حرکت به بالا و پایین پره های روتورحول لولا ؛

● Flare

مانوری است هنگام نشستن هواپیما یا اتوجایرو که باعث می‌شود کمترین ضربه به ارابه های فرود وارد شود و بدین صورت است که اتوجایرو با یک شیب ثابت به زمین نزدیک می‌شود و در یک ارتفاع خیلی کم دماغه بالا می‌رود و در همین ارتفاع ثابت می‌ماند تا سرعتش کم شده و به نرمی ارابه های فرود را بر روی زمین می‌گذارد.

● Flutter

حرکت ارتعاشی نا منظم که ممکن است در پره ها یا کل هلیکوپتر و اتوجایر پدید آید .

● Ground Effect

هوای روی سطح زمین هنگام نشستن هواپیما همانند بالشتکی عمل می‌کند که از نشستن هواپیما ممانعت می‌کند که آن را تأثیر زمین می‌گویند . این تأثیر در مورد اتوجایروها و هلیکوپترها وقتی‌حس می‌شود که ارتفاع آن از سطح زمین کمتر از شعاع دیسک ملخ باشد .

● Gyroplane

از خانواده اتوجایرو؛ وسیله پرنده ای است که نیروی برای خود را از یک پره چرخنده هرز گرد همانند هلیکوپتر و یک بال کوچک تأمین می‌کند .

● Horsepower Loading

نسبت وزن خالص به قدرت موتور بر حسب اسب بخار

● Induced Velocity

سرعت القایی جریان هوایی که از روی پره های اتوجایرو حرکت می‌کند و می‌تواند اثرات مهمی بر کارآیی پره ها بگذارد .

● Laminar Flow and Turbulent Flow

دو نوع جریان سیال ممکن است به وجود آید :

۱) جریان آرام

۲) جریان مغشوش

درجریان آرام هوا بر روی پهنای پره ها به صورت آرام و متوالی و به هم پیوسته جریان دارد ولی در جریان آشفته، هوا بر روی سطح پره در هر جهتی حرکت می‌کند و به صورت اغتشاشی از پره عبور می‌کند که باعث افزایش درگ می‌شود . جریان آرام معمولأ در پره پیشرو و جریان آشفته در پره پسرو اتفاق می‌افتد.

● Laminar Flow Blades

پره های صیغلی معمولا از جنس فایبرگلاس یا فایبر کربن هستند که هنگام چرخش نیروی درگ خیلی کمی ایجاد می‌کنند و هوا از روی سطح آنها به صورت کاملأ آرام عبور می‌کند.

● Load Factor

عبارت است از نیروی برای دیسک پره به وزن اتوجایرو که در حالت پرواز نسبت مستقیم الخط این نسبت (۱) می‌باشد.

● Parasite Power

نیروهای درگ ناشی از اجزاء بدون توانی است که صرف غلبه برپسای پارازیت می‌شود . پسای پرازیت نیروی مخالف تراست بوده و در قسمتهایی به وجود می‌آید که نیروی برا ایجاد نمی‌کنند مانند چرخ ـ بدنه ـ میله های اتصالی و …

● Period

زمانی که یک سیستم نوسانی یک نوسان کامل را انجام دهد ودر هلیکوپتر یا اتوجایرو زمانی است که یک پره از یک نقطه حرکت کرده و یک دور کامل بزند و به همان نقطه برسد .

● P.I.O.( Pilot induced Oscillation )

نوساناتی که توسط خلبان القاء می‌شود .

و به سبب تأخیر در اعمال یک حرکت یاحرکت زیاد از حد فرمان توسط یک خلبان کم تجربه ایجاد می‌شود .

● Pitch

گام پره ها ؛ عبارت است از زاویه بین‌خط وتر ایرفویل پره وصفحه‌ چرخش ملخ .

● Pull Out

یک مانور پروازی است که در آن یک شیرجه و کاهش ارتفاع اتفاق می‌افتد .

● Radius of Action

ـ شعاع عملیاتی :

ماکزیمم فاصله ای است که یک وسیله پرنده می‌تواند با یک تانک سوخت پر و بدون سوخت گیری رفته و برگردد .

● Range

ماکزیمم مصافتی‌ است‌ که یک‌ وسیله پرنده می‌تواند بدون‌ سوخت گیری و نشستن طی کند .

● Redundancy

یک طراحی ایمن با در نظر گرفتن قطعات است که در این حالت هنگام از کار افتادن یک قطعه یا یک سیستم ، عضو دومی وجود دارد که کار آن را انجام می‌دهد .

● Retreating Blade

ـ پره در حال عقب نشینی

پره ای است که در طرف مقابل پره پیشرو قرار دارد ودر جهت خلاف مسیر پرواز یا در جهت باد نسبی حرکت می‌کند .

● Roll

چرخش یک وسیله پرنده حول محور طولی را،‌ رول یا غلت می‌گویند .

● Rotor

مجموعه چرخنده و نگهدارنده اصلی پره ها و مکانیزم تغییر گام در هلیکوپتر یا اتوجایرو .

● Service Ceiling

ارتفاع سرویس دهی ؛ ارتفاعی که ماکزیمم نرخ سعود ۱۰۰ پا بر دقیقه باشد .

● Side Force

نیروی جانبی یا نیرویی که به هر دلیل در راستای محور عرضی وارد شود.

● Solidity Ratio

عبارت است از نسبت مساحت مجموع پره ها به مساحت دیسک ملخ .

● Speed Stability

پایداری یک اتوجایـرو حول محور عرضی در هنگـام افزایش و کاهش سرعت ؛ ‌

● Stall

جدایی جریان از روی سطح سطوحی که تولید برا را بر عهده دارند را واماندگی یا استال گویند . در این حالت نیروی برا به طور ناگهانی افت می‌کند و متـعاقبأ نیروی پسا به طور چشمگیری افزایـش پیدا می‌کند .

● Static Stability

ـ پایداری استاتیکی

پاسخ اولیه یک وسیله پرنده برای برگشتن به حالت پایدار هنگامی که تحت اغتشاشات قرار می‌گیرد .

● Teetering Rotor

سیستم روتور با دو پره روبروی هم

● Thickness Ratio

نسبت ماکزیمم ضخامت ایرفویل به وتر ایرفویل

● Thrust

نیرویی است رو به جلو و در راستای محور طولی که توسط موتور ایجاد می‌شود ودر خلاف جهت نیروی پسا می‌باشد .

● Tip Path Plane

صفحه ای است که محیط آن مسیر حرکت نوک پره روتور می‌باشد و ممکن است مسطح نباشد .

● Tip Speed

سرعت نسبی نوک پره روتور

● Tip Stall

واماندگی نوک پره در حال عقب نشینی در هنگامی که سرعت رو به جلوی اتوجایرو یا هلیکوپتر زیاد باشد .

● Torque

گشتاور ملخ که به بدنه منتقل می‌شود . در اتوجایرو بر خلاف هلیکوپتر پره های روتور هیچ گونه گشتاوری را به بدنه منتقل نمی‌کند . به همین دلیل در اتوجایروها ملخ دم وجود ندارد .

● Tracking

مسیر حرکت نوک پره های روتور که بایستی بر یکدیگر منتبق باشند تا از ارتعاشات روتور کاسته شود .

http://www.tehranmodel.com

rahmang

http://www.۳in۴.blogfa.com