نگاهی به پنجاه سال صنعت فضا

ماهواره اسپوتنیک۱، اولین ماهواره ساخت بشر است که چهارم اکتبر ۱۹۵۷ توسط اتحاد جماهیر شوروی به فضا پرتاب و بدین سان عصر فضا آغاز شد.