اف-۱۴ تامکت، پرنده جلوتر از زمان در خدمت نیروی هوایی ایران

بدون شک دیگر کسی نیست که کوچکترین سررشته از علم هوانوردی داشته باشد، اما هواپیمای افسانه ای اف-۱۴ تامکت را نشناسد.