رویای سالخوردگان و بازیچه کودکان

شناخت عوامل و نیروهای موثر بر پرواز هواپیما.....