سیاره نوردی آیا می توانیم به دنیاهای دیگر برویم؟

طراحی و ساخت موفقیت آمیز یک فضاپیما برای ارسال به فضا و انجام دادن آزمایشهایی در دنیاهای دیگر، کار بسیار دشواری است.