Zeppelin

برعکس هواپیماهای دیگر مثل هواپیماهای مسافربری، هلیکوپترها جت ها و غیره که از قدرت موتور و از باله ها و برش هوا برای بلند شدن و پروازاستفاده می کنند هواناوها از یک محفظه بسیار بزرگ که از گازهایی با چگالی ای کمتر از چگالی اتمسفر پر شده به هوا بر می خیزد که همچنین این پروسه نیازمند کار توسط تعداد زیادی از افراد می باشد.