جنگنده اسرائیلی F-۲۱A کفیر

در حدود سال های ۱۹۷۰، نیروی هوایی اسرائیل، تعداد ۵۰ فروند هواپیمای موفق میراژ ۵ را به شرکت داسو برگه فرانسوی سفارش داد. اما به دلیل فشارهایی که از سوی افکار عمومی برای عدم فروش آن ها به فرانسه وارد آمد، رژیم اشغالگر صهیونیستی این جنگنده ها را تحویل نگرفت.