هواپیمای سوئدی JAS-۳۹ Grippen

هواپیمای سوئدی گریپن با کد JAS-۳۹، اولین جنگنده نسل جدید چند ماموریته با قابلیت تغییر پذیری بالا است که وارد خدمت شده است.