ابرهای شبتاب

ابــــرهای شبتاب ، ابــــرهایی هستند كه نور خورشید را مد تـــها پس از غروب در خود حفظ می كنند . این امـرنشان دهنده آن است كه این ابرهـــا در ارتفاع زیـادی هستند .