تصویر برداری خدمه ایستگاه فضایی بین المللی از ابرهای شب تاب

دانشمندان درخصوص علت پیدایش ابرهای نازك آبی رنگی كه با درخشش كهربایی خود مناظر زیبایی را به وجود می آورند ، اختلاف نظر دارند.