یونهای كوچك و فضاپیماهای بزرگ

پیشرانهای فضایی، ابزاری برای تغییر سرعت موشكها، ماهواره‌ها و فضاپیماها هستند. آنها روشهای متفاوتی برای تولید شتاب در سیستمهای فضایی دارند كه هر كدام مزایا و معایب خاص خود را دارد.