مسابقه‌ی لاك‌پشت و سفینه‌ی فضایی

سفینه‌های فضایی، مانند هر سیستمی، برای ادامه‌ی کار خود به منبع دائمی انرژی نیاز دارند. نبودن انرژی، حتی برای یک ثانیه، به قطع شدن فعالیت‌ها و حتی نابودی آن‌ها منجر می‌شود.