فضا ؛ مرز پایان زمین

بودن در فضای بیرونی خطرات پر شماری برای موجودات زنده به همراه دارد. اولین خطر برای نوعی از زندگی که ما می شناسیم، نبود اکسیژن است. نوع بشر برای بقا به اکسیژن جو احتیاج مبرم دارد و تنها ۷ دقیقه نبود اکسیژن را تحمل می کند.