خطای خلبان در نوشتن دستورالعمل مراقبت پرواز

خطای خلبان در نوشتن دستورالعمل مراقبت پرواز ارائه شده در كنفرانس مشترك اروپا و امریكا در مورد تحقیق و توسعه مدیریت ترافیك هوایی در سال ۲۰۰۱