بادها

باد جریان هوایی است كه از مراكز فشار زیاد به طرف مراكز كم فشار به حركت در می‌آید. هر چه شیب فشار (تفاوت فشار) بین دو نقطه بیشتر باشد شدت جریان هوا نیز بیشتر خواهد بود.