انرژی فضایی با نان ذرت

شاتل فضایی، وسیله‌ای برای رفتن به خارج از جو و برگشت مجدد به زمین است. از شاتل‌ها چندین بار می‌توان استفاده کرد و تقریباً مانند هواپیمای فضایی هستند.