تقرب در هوای مه آلود

برای خلبانان ابر نزدیک به سطح زمین نسبت به دیگر پدیده‌های جوی که ما از آن وحشت داریم همانند طوفان، رعدوبرق، صاعقه و غیره می‌تواند خطرات بیشتری داشته باشد.