معرفی مرکز پزشکی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران

مرکز پزشکی هواپیمائی خدمات خود را در زمینه بهداشت و سلامت مسافران و خدمه و کارکنان هواپیمائی جمهوری اسلامی ارائه می‌نماید.