بشقاب پرنده و شیء ناشناس

اگر بشقاب پنده واقعیت داشت به‌علت پیچیدگی و افزاش حساسیت رادارها در طی گذشت زمان تعداد اشیاء پرنده دیده شده بر روی صفحهٔ رادارها باید افزایش می‌یافتند.