ایستگاه های هواشناسی در ایران

در جهان از عمر رسمی رشته هواشناسی بیش از یك قرن می گذرد. این رشته در ایران نیز سابقه زیادی دارد. اما مردم ما اعتماد چندانی به این سازمان ندارند.