فضا و مشكلی به نام الكتریسیته ساكن

درمواقعی از سال كه رطوبت هوا بسیار كاهش می‌یابد، بعد از چند قدم راه رفتن روی فرش منزل با كفشی كه تخت چرمی دارد اگر دستگیره فلزی درب اتاق را لمس كنید، تخلیه شدید بار الكتریكی منجر به سوزش خفیفی در نوك انگشتان‌تان خواهد شد.