سنسورهای فضایی- آشکارساز سنگهای آسمانی

در سالهای اولیه عصر فضا بیشترین دل‌مشغولی طراحان سفینه‌های فضایی خطرات ناشی از برخورد با شهاب‌سنگهای ریز و درشتی بود كه از نظر آنها تمام اطراف زمین را احاطه كرده بود.