وضعیت شبكه ایستگاههای هواشناسی كشور

ایستگاههای كاوش جوّ ( جوّ بالا ) كه در هر شبانه روز دو مرتبه توسط بالنهایی كه با گاز هیدروژن پر شده اند دستگاههایی به نام رادیو سوندرا به سطوح فوقانی جو حمل می كنند.