یك تیر و شش نشان

بدون شك ماهواره های ناوبری نظامی از پیچیده ترین ماهواره هایی هستند كه بشر تاكنون موفق به ساخت آنها شده است. گرچه بنابر آنچه تاكنون انتشار یافته، هدف اصلی از طراحی و ساختمان آنها برای كاربردهای نظامی بوده، ولی هم اكنون مطالعات دامنه داری برای استفاده های غیرنظامی از آنها در جریان است....