موجودات فضایی؛ واقعیت یا خیال؟

در سال ۱۹۶۹ سفینه ۱۱ به ماه فرستاده شد. گروه فضانوردان از جمله ، و پس از چندین ساعت حركت به سوی ماه، خبر دادند كه چند گلوله نورانی اطراف پایه‌های سفینه هستند و با همان سرعت به دنبال آن حركت می‌كنند.