به همراه کاسینی

سفینه كاسینی در ۱۵ اكتبر ۱۹۹۷ میلادی سوار بر راكت سنتور ۴ تیتان از مركز فضایی جان . اف .كندی و از پایگاه كیپ كاناورال به فضا پرتاب شد تا با یاری گرفتن از جاذبه سیارات زهر، زمین و مشتری عازم سیاره‌ی زحل شود.