آیا فضانوردی بدون كامپیوتر، هیچ‌گونه معنا و مفهومی دارد؟

همان اندازه كه كامپیوتر در گسترش فضانوردی سهیم بوده، دانش فضا نیز در راستای خود و برای نیل به اهداف خود و بیشتر از هر دانش دیگری، موجب پیشرفت كامپیوتر شده است.