هزاره سوم و آغاز جنگ های فضایی

اگر روزی نبردی در فضا میان آمریكا و روسیه به وقوع بپیوندد، احتمالاً آمریكا بیشتر از روسیه زیان خواهد دید. به این دلیل كه كیفیت ماهواره های نظامی آمریكا، بالاتر و دوامشان بیشتر و قیمتشان زیادتر از ماهواره های مشابه روسی است...