زیربنای ساختار ارتباطات و اطلاعات

می‌توان نسبت به یك ناظر زمینی ،ماهوارهظها را به دو دسته ثابت و متحرك تقسیم كرد. ماهوارهظهای ثابت در ارتفاع ۳۶ هزار كیلومتری هستند و بقیه متحرك میظباشند.