روزی روزگاری پنجاه قرن دیگر

KEO ماهواره كوچكی است كه قرار است حامل پیام انسانظهای معاصر به انسانظهای ۵۰ هزار سال بعد باشد.