معرفی انجمن شركت‌های هوافضایی ژاپن ( SJAC )

انجمن شركت‌های هوافضایی ژاپن در سال ۱۹۵۲ به‌عنوان یك انجمن خصوصی‌ برای صنایع هواپیمایی تاسیس گردید. با رشد مداوم، این انجمن وارد عرصه فعالیت‌های فضایی شد و در سال ۱۹۷۴ با عنوان فعلی، یعنی "انجمن شركت‌های هوافضایی ژاپن " شناخته شد.