گذر از موج

یكی از موضوعاتی كه همواره ذهن طراحان سیستم ها و تجهیزات هوایی از قبیل انواع موشك ها و هواپیماها را به خود مشغول ساخته مقابله با ضربه های ناشی از برخورد تجهیزات هوایی با جریان هوای اطراف، حین پرواز از مبدا تا مقصد است.