نگاه لرزان تاریخی

کتاب حق الناس آقای کدیور کتاب بسیار مهمی است که گذار ایشان از مرحله دوم به سوم با دقت و صراحت و صداقت نشان می دهد. من توصیه می کنم دوستانی که به مباحث دینی و نو اندیشی دینی علاقه مندند حتماً این کتاب را با دقت بخوانند و مطمئن باشند که بر دانش و معلومات آنها خواهد افزود.