دفاع مشروع،ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب شیعه

این مقاله بر ادلّه مذهبی و دیدگاه‏های درون مذهبی شیعه نسبت به دفاع مشروع، ترور و عملیات استشهادی تمركز دارد. فقه شیعه دست كم برای تبیین رفتار سیاسی ـ دفاعی جوامع شیعی اهمیت زیادی دارد. این دستگاه فقهی ـ حقوقی هرچند مفهوم ترور و انتحار را تحریم كرده است، اما عملیات شهادت‏طلبانه را ذیل مفهوم عمومی «جهاد دفاعی» قرار داده و حدود و شرایط اقدامات دفاعی مشروع را توضیح می‏دهد.