فاطمه(س)، شخصیتی كه هزار بعد الهی دارد

شخصیت زهرای مرضیه و صدیقه طاهره (ع) را كسی نشناسد جز آنانكه دارای ابعاد الهی تا آخرین نقطه آن باشند و آن نیست جز پیامبران اولی‏العزم و خُلّص اولیاء همچون معصومین علیهم صلوات‏اللّه‏.