باورهای دینی و آزادی انتخاب‏

بشر در انتخاب دین آزاد است و باورهای دینی را نمی‏توان با زور و شلاق به كسی تحمیل كرد هر چند كه گاهی شرایط محیط و جامعه طوری است كه انسان فرصت اندیشیدن درباره باورهای خود را ندارد و كاملاً پیرو محیطی است كه در آن زندگی می‏كند