خدا محوری یا اومانیسم؟

اومانیسم با نفی خدا، موجودات مجرد و ملائكه، معاد و روح مجرد انسانی، منكر وجود هر نوع موجود مجرد بوده و انسان را منحصر در بدن، هوی و هوس، امیال، عواطف و احساسات او می‏داند و بدین جهت ملاك ارزش اخلاقی را امیال انسان، خوش آمدن و تنفر داشتن او می‏داند .